Design
Design

Købsbetingelser

Nedenstående aftale beskriver det, som du og ABC bliver enige om, når du afgiver din bestilling. For eksempel bliver der beskrevet, hvordan og hvornår du skal betale, og hvordan vi kan hjælpe dig, hvis der skulle opstå en fejl. Ved at sætte kryds i firkanten i formularen og indsende din bestilling, godkender du disse betingelser. Spørg gerne vore repræsentanter, hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du ikke forstår!

Aftalebetingelser – ABC Studenterkollektion

Disse betingelser er udformet i overensstemmelse med gældende brancheetiske regler samt gældende lovgivning på forbrugerområdet.

1. Gyldighed

Disse betingelser gælder for aftale om køb af varer fra den studenterkollektion, som ABC-Gruppen ApS, (ABC) tilbyder.

2. Aftalens indgåelse

Varer skal bestilles i henhold til ABC’s anvisninger. Såfremt der ikke er aftalt noget på skrift, anses en aftale for indgået, når kunden har afgivet sin bestilling og den er accepteret af ABC.

Ved bestillinger foretaget af personer under 18 år påhviler det kunden at sørge for samtykke fra forældre/pårørende/værge. Bestillinger foretaget af personer under 16 år vil ikke blive ikke ekspederet.

3. Kundens kontrolforpligtelse

ABC bekræfter indholdet i bestillingen ved at sende kunden en bekræftelse (Ordrebekræftelse). Kunden skal kontrollere indholdet i Ordrebekræftelsen og underrette ABC vedr. eventuelle ændringer og samtlige evt. indvendinger vedr. bestillingens indhold.

4. Fortrydelsesret og afbestilling

Efter at ABC har accepteret bestillingen, forpligter ABC sig via sine underleverandører til at producere de bestilte varer i overensstemmelse med kundens specifikationer. ABC kan efter dette tidspunkt ikke annullere bestillingen. Bestillingen gives til underleverandører senest 14 dage efter fakturadato. Før bestillingen gået til produktion kan kunden afestille ved at kontakte Kundeservice.

Kunden har ret til at returnere modtagne varer. Hvad angår bestilling gælder en 14 dages fortrydelsesret. Ved retur af varer, som indgår i en pakkepris, tages som udgangspunkt normal stykpris for den pågældende vare, hvorfra trækkes 20 procent.

I tilfælde af, at kunden udnytter sin fortrydelsesret, eller der sker afbestilling i henhold til dette punkt, sker returnering af varerne for kundens regning. Tilbage betalingsoplysninger skal angives ved returnering af varer.

For at returnere en vare, kontakt ABC-Gruppens Kundeservice.

5. Faktureringsbetingelser

Fakturering sker til en af kunden angivet faktureringsadresse eller i henhold til skriftlig overenskomst mellem kunden og ABC. Kunden er klar over, at faktura kan blive adresseret til kundens forældre/pårørende/værge.

ABC tilbyder i øjeblikket betaling via kundefaktura og kun i visse tilfælde betaling via gruppe- eller klassefaktura. Ved betaling via kundefaktura har ABC ret til at pålægge et faktureringsgebyr, hvis størrelse fremgår af den til enhver tid gældende prisliste.

6. Pris- og betalingsbetingelser

En vares pris følger ABC’s til enhver tid gældende prisliste og angives inklusive moms. Gældende betalingsmåde er betaling forud, med mindre noget andet er angivet i forbindelse med bestillingen. Betalingen skal være ABC i hænde senest 21 dage efter fakturadato. Såfremt betaling ikke er sket senest på forfaldsdagen, pålægges morarente i henhold til renteloven. ABC har ret til at opkræve et gebyr på kr. 50 ved skriftlig betalningspåmindelse, 100 kr for inkassovarsel, samt inkassoomkostninger ud fra gældende regler i bekendtgørelse om inkassoomkostninger. Betaling sker på den af ABC anviste måde.

Ved for sen betaling har ABC ingen forpligtelse til at levere bestilte varer.

7. Etiske regler og ret til at undlade levering

Kunden garanterer, at den anførte information hvad angår tryk eller mærke er lovlig i enhver henseende, at den ikke krænker andres rettigheder, samt at den ikke indeholder usømmeligt eller stødende materiale.

ABC forbeholder sig ret til at undlade at levere en bestilling, såfremt information eller materiale i henhold til ovenstående ikke er foreneligt med denne aftales etiske regler på dette punkt eller på anden vis er uetisk ifølge ABC’s vurdering.

8. Levering

Kundens bestilling leveres på det tidspunkt og på den måde, som er anført af ABC ved bestilling. Hvis intet er anført, sker levering til den skole eller det sted, som knytter sig til bestillingen.

ABC tager forbehold for evt. udsolgte varer. ABC forbeholder sig desuden ret til at levere en ligeværdig erstatningsvare, såfremt en vare skulle være udgået af ABC’s studenterkollektion.

Ved uindløste forsendelser forbeholder ABC sig ret til at debitere et gebyr på kr. 120 i ekspeditionsomkostninger. Uindløste pakker omfattes ikke af fortrydelsesretten i henhold til punkt 4.

9. Reklamation

Reklamation skal indgives inden for et rimeligt tidsrum efter, at der er opdaget fejl – eller efter at der burde være opdaget fejl. Reklamation indgivet senere end syv dage efter, at der er opdaget fejl, kan ikke accepteres.

10. Fejl og fejlafhjælpning

Med fejl menes, at tryk eller mærke på en vare afviger fra materiale, som kunden har godkendt eller fået tilsendt, eller at varen i øvrigt er behæftet med fejl eller mangler.

ABC er ikke ansvarlig for fejl, som afhænger af kunden eller forhold på dennes side.

Kunden er selv ansvarlig for, at varer bestilles i rigtig størrelse eller rigtigt antal.

ABC har ret til i første omgang for egen regning at afhjælpe fejlen eller foretage ny levering, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid og uden væsentlig gene for kunden.

Erstatning ved fejl omfatter kun bestyrkede og rimelige omkostninger, som er opstået som en direkte følge af fejlen.

11. Personoplysninger

Kunden giver via denne aftale sit samtykke til, at ABC gemmer og bruger de afgivne personoplysninger til følgende formål: håndtering af bestilling, fakturering, levering, frivillige kundetilfredshedsundersøgelser og til markedsføring af ABC eller en anden partsom ABC har samararbejde med. Kundenkan til enhver tidved skriftlig meddelelse til ABC tilbagekalde samtykke til markedsføring.

Tidligere meddelelserkan værevia e-mail, brev ogSMS. Kunden er bevist om at dette indebærer, at oplysninger evt. kan komme via tredje part i forbindelse med opfyldelse af de ovenfor nævnte formål eller forpligtelser i henhold til denne aftale.

12. Ophavsret

ABC ejer rettighederne til materiale produceret af ABC eller en af ABC hyret underleverandør. I det tilfælde, at kunden har stillet egenproduceret materiale til rådighed for tryk eller mærke, beholder kunden samtlige rettigheder til dette materiale.

13. Meddelelser og kontaktoplysninger

Meddelelser mellem kunden og ABC skal ske via e-mail, telefax eller brev til parternes i aftalen anførte – eller senere til modparten skriftligt meddelt ændrede – kontaktoplysninger. Kunden er forpligtet til snarest muligt at give ABC skriftlig besked om ændringer i sine kontaktoplysninger.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om gældende regler, kan du finde yderligere information på Forbrugerstyrelsens hjemmeside www.forbrug.dk